Egzamin gimnazjalny 2019

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. część humanistyczna
10 kwietnia 2019 r. (środa)

– godz. 9:00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
– godz. 11:00z zakresu języka polskiego

2. część matematyczno-przyrodnicza
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
– godz. 9:00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
– godz. 11:00 z zakresu matematyki

3. język obcy nowożytny
12 kwietnia 2019 r. (piątek)
– godz. 9:00 na poziomie podstawowym (język niemiecki)

  1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem
  3. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, tablety, smartwatch).  Komisja ma obowiązek przerwać egzamin uczniowi który nie zastosuje się do zakazu.
  4. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
  5. Zdający mogą mieć butelkę z wodą. Należy ją stawiać na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.
  6. W trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
  7. Przed wejściem na salę egzaminacyjną komisja ma prawo sprawdzić legitymacje szkolne uczniów zdających egzamin.

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego