Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej biorą udział w projekcie systemowym pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem Projektu jest Gmina Dynów, wartość projektu:  270 000 zł, czas trwania projektu:  1 września 2011 roku  do 30 czerwca 2012 roku

Cel główny projektu: wsparcie indywidualnego rozwoju 216 uczniów/uczennic klas 1-3 szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Dynów, uwzględniając ich zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz stworzenie warunków w szkołach do prowadzenia dodatkowych zajęć  poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Projekt obejmuje dodatkowe – bezpłatne pozalekcyjne zajęcia dla uczniów/uczennic klas 1-3:

a)  mający trudności w czytaniu i pisaniu – 780 godz.

b)  mający trudności w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodnicze – 600 godz.

c)  z zaburzeniami mowy ( zajęcia logopedyczne )  – 30 godz.

d)  z wadami postawy  ( zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ) – 150 godz.

e)  szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym –  120 godz.

f)  szczególnie uzdolnionych w kierunku plastycznym i muzycznym – 110 godz.

Projekt został opracowany w oparciu o zgłoszenia wszystkich szkół podstawowych do projektu – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3  szkół podstawowych.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia dla:

1. uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu (prowadząca zajęcia Pani Alicja Kłak)

2. uczniów mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych (prowadząca zajęcia Pani Alicja Kłak).

3. uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku plastyczno – muzycznym (prowadząca zajęcia Pani Marzena Pabiańska)

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii!!!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status